07/05/2564 20.28

🆕️#ภารกิจข่าว 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ หารือคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล 📌 นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล (เงินกู้ระยะที่ 1) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 ให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ชั้น2 จังหวัดพะเยา 📝พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมการประชุมฯดังกล่าว 📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน 🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

🆕️#ภารกิจข่าว 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 📣📣📣สำนักงานพ [...]

อ่านต่อ