สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอกคำใต้

🆕️#ภารกิจข่าว 14 พฤษภาคม 2564

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอกคำใต้

📌 นาย จรูญ สร้อยจิตร นายอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้นายทรงจิตร ศรีเพชร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ตามที่อำเภอดอกคำใต้ ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอกคำใต้ โดยมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองานประเพณีของท้องถิ่นในเขตอำเภอ เพื่อให้ดำเนินการโดยทั่วกัน ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

🎉ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้เข้าร่วมหารือในการประชุมดังกล่าว

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 13 times, 1 visits today)