สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่หารือ อปท.โครงการโคกหนองนาโมเดลตำบลบ้านดงสุวรรณ ตำบลป่าซาง และตำบลดอนศรีชุม

🆕️#ภารกิจข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.บ้านถ้ำ วันที่3

🆕️#ภารกิจข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

🆕️#ภารกิจข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.บ้านถ้ำ วันที่2 📺 นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านสันทรายทอง หมู่ 8 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายชัยยา อินทร์มาตย์ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เป็นครูพาทำในกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมมีการทำน้ำหมักชีวภาพแบบจืด และการทำปุ๋ยหมักแห้ง การห่มดินทำแห้งชามน้ำชาม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความรัก ความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยในกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวนทั้งสิ้น 15 คน และจักได้นำไปประยุกต์ใช้ขยายผลในพื้นที่ต่อไป 📌ภาคบ่าย มีการจัดกิจกรรมจัดเวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันดินโลก โดยครูพาทำ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านสันหัวหม่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน 🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

🆕️#ภารกิจข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ดอกคำใต้ นำกลุ่ม ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ KBO ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)

🆕️#ภารกิจข่าว 23 กุมภาพันธ์ 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.บ้านถ้

🆕️#ภารกิจข่าว 23 กุมภาพันธ์ 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เตรียมความพร้อม Kick off ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอดอกคำใต้

🆕️#ภารกิจข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. 📣📣📣สำนัก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ต.ดงสุวรรณ

#ภารกิจข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2564    📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ [...]

อ่านต่อ