สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ หาแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

🆕️#ภารกิจข่าว 28 ธันวาคม 2563

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ หาแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ และนางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงสรุปแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลพร้อมจัดทำแผนผลปฎิบัติการประจำเดือน หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ .พะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

(Visited 26 times, 1 visits today)