สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ อบรมการจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครัวเรือน “โคกหนอง นา โมเดล”

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

🆕️#ภารกิจข่าว 18 ธันวาคม 2563

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ อบรมการจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครัวเรือนโคกหนอง นา โมเดล

               📺 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางธนพร ใจยืน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายกิตติ ทาใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ฝึกอบรมการจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดลให้กับลูกจ้างเหมาบริการ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอแม่ใจ จำนวน 42 ราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจำทำฐานข้อมูลและการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ผ่านระบบ PALFORM ELELECTRONIC  ดังนี้

1.การบันทึกข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล GOOGLE DRIVE

2.การปักหมุด พิกัด ตำแหน่งในพื้นที่ GOOGLE MAP

3.การวัดขนาดพื้นที่เป้าหมาย LING PROGRAM

📝ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวในการฝึกอบรมและมอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลดังกล่าวฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมและลงมือฝึกปฏิบัติในพื้นที่ในครั้งนี้

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

(Visited 58 times, 1 visits today)