พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำเดือน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟
🆕️#ภารกิจข่าว 14 ธันวาคม 2563
📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ และนางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำเดือน ณ ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา
📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 38 times, 1 visits today)