พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ สพอ.ดอกคำใต้ พร้อมด้วยลูกจ้างโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ปนะยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นทีาต้นแบบ ฯ เพื่อการออกแบบ ทางไกลผ่านระบบ Conference

🆕️8 ธันวาคม 2563
⭐ดอกคำใต้:เมืองคนงาม⭐
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ สพอ.ดอกคำใต้ พร้อมด้วยลูกจ้างโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ปนะยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นทีาต้นแบบ ฯ เพื่อการออกแบบ ทางไกลผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมอำเภอดอกตำใต้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📝📝📝สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 22 times, 1 visits today)