พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ร่วมอบรมโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

🆕️🌟ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 🌟
“ผู้นำต้องทำก่อน ลงมือปฏิบัติจริงจร้า”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ร่วมอบรมโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุชนลำปาง จังหวัดลำปาง
📝ภาพ/ข่าว : สพอ.ดอกคำใต้….รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)