พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video Conference)

ภาระกิจข่าว 1 ธันวาคม 2563
🌟ดอกคำใต้:เมืองคนงาม🌟
📣📣@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้
📺 นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video Conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📝📝สพอ.ดอกคำใต้ :รายงาน📸

(Visited 13 times, 1 visits today)