พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video Conference)

ภาระกิจข่าว 30 พฤศจิกายน 2563 🌟ดอกคำใต้:เมืองคนงาม🌟 📣📣@ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ขอบคุณลูกค้า จากเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่อุดหนุนสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สั่งกระเช้าของขวัญ

🌟ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมในการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการฯปฏิบัติงานตามภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”

🆕️26 พฤศจิกายน 2563 ⭐ดอกคำใต้:เมืองคนงาม⭐ สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงาน สพอ.ดอกคำใต้ จัดสถานที่เตรียมความพร้อมรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🆕️25 พฤศจิกายน 2563 ⭐ดอกคำใต้:เมืองคนงาม⭐ สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🆕️25 พฤศจิกายน 2563 ⭐ดอกคำใต้:เมืองคนงาม⭐ สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจ้ง ทำความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการทำโคก หนอง นา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 13 ครัวเรือน

🆕️ภาระกิจข่าว 23 พฤศจิกายน 2563 🌟ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ รับรายงาน และแนะนำการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ให้กับนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

🆕️#ภารกิจข่าว 23 พฤศจิกายน 2563 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 📣 [...]

อ่านต่อ

นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส แก้วศรีทอง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล

🆕️#ภารกิจข่าว 17 พฤษภาคม 2563 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 📣📣📣 [...]

อ่านต่อ