Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดและพบปะมอบแนวนโยบายการจัดกิจกรรม Kick Off “บ้านนี้มีรัก ดอกคำใต้คนน่าฮัก ปลูกผักกินเอง”ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อำเภอดอกคำใต้ ณ บ้านพักนายอำเภอดอกคำใต้ โดยมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ทีมอาสาพัฒนารักษาบ้านเกิด ชมรมผู้นำ อช. เครือข่าย OTOP และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี         เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ในงานมีกิจกรรมการเปิดตลาดนัดพืชผักสวนครัว เพื่อแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัวและเมล็ดพันธ์ ในการนำไปปลูกขยายผลให้กับชุมชน และมีการเอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของพี่น้อง     ชาวอำเภอดอกคำใต้

(Visited 357 times, 1 visits today)