Kick Off ดอกคำใต้คนน่าฮัก ปลูกผักกินเอง

***ดอกคำใต้ เมืองคนงาม***

Kick Off  แผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

“บ้านนี้มีรัก ดอกคำใต้คนน่าฮัก ปลูกผักกินเอง”

นายเทวา  ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ขอเชิญชวน ทุกครัวเรือน ร่วมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 63 ถึง 30 มิถุนายน63

“เอามื้อสามัคคี  ปลูกผักสวนครัว” ณ บ้านพักนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ในวันที่ 23 เมษายน 63

สพอ. ดอกคำใต้รายงาน

(Visited 100 times, 1 visits today)