ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” “ผนึกกำลังตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร”

       นายเทวา  ปัญญาบุญ นายอำเภอ
ดอกคำใต้,  นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการ
อำเภอ, ทีมงาน สพอ.ดอกคำใต้ ร่วมกับส่วนราชการ อปท. องค์กรเครือข่าย ดำเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ระดับอำเภอ   เอามื้อสามัคคี  ปลูกผักสวนครัว”
บ้านพักนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ในวันที่ 23 เมษายน 63

     ระดับตำบล  “เอามื้อสามัคคี  ปลูกผักสวนครัว”
ทุกตำบลในอำเภอดอกคำใต้  ในวันที่
28
เมษายน 63

(Visited 100 times, 1 visits today)