วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐นายธนง สุภาใจ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลห้วยลานออกประสานงานการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนดินผสมเสร็จและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบบ้านทุ่งต้นศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐นายธนง สุภาใจ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลห้วยลานออกประสานงานการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ดินผสมเสร็จและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบบ้านทุ่งต้นศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

(Visited 39 times, 1 visits today)