การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธาน ผู้เข้าอบรม๑๒๕คนจาก๑๒๕หมู่บ้าน/ชุมชน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอดอกคำใต้

[...]

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธาน ผู้เข้าอบรม๑๒๕คนจาก๑๒๕หมู่บ้าน/ชุมชน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอดอกคำใต้

[...]

อ่านต่อ

สพอ.ดอกคำใต้ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อน ที่ การสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์แก่ประชาชนชาวตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาโดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดกองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สพอ.ดอกคำใต้ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อน ท [...]

อ่านต่อ

สพอ.ดอกคำใต้ จัดอบรมตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนแก่ปราชญ์ชาวบ้าน จุดที่2 ศาลาบ้านสันเก๊าสี หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วันที่ 6 ธันวาคม 2559

[...]

อ่านต่อ