คู่มือและแผนปฏิบัติการ

คู่มือระบบงาน

1. ระบบงานหลัก ระบบงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน.pdf – Google ไดรฟ์

2. ระบบงานหลัก ระบบงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน.pdf – Google ไดรฟ์

3. ระบบงานหลัก ระบบงานบริการกองทุนชุมชน.pdf – Google ไดรฟ์

4. ระบบงานหลัก ระบบงานวิจัย.pdf – Google ไดรฟ์

5. ระบบงานสนับสนุน (บุคคล เทคโนโลยี งบประมาณ).pdf – Google ไดรฟ์

คู่มือการดำเนินงาน

1. คู่มือการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่ายกองทุนชุมชน.pdf – Google ไดรฟ์

2. คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.pdf – Google ไดรฟ์

3. คู่มือการประชาสัมพันธ์.pdf – Google ไดรฟ์

4. คู่มือการลงทะเบียน OTOP.pdf – Google ไดรฟ์

5. คู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน.pdf – Google ไดรฟ์

6. คู่มือการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลฯ.pdf – Google ไดรฟ์

7. คู่มือการส่งเสริมช่องการตลาด.pdf – Google ไดรฟ์

8. คู่มือการจัดสรรเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.pdf – Google ไดรฟ์

9. คู่มือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.pdf – Google ไดรฟ์

10. คู่มือการพัฒนาหลักสูตร.pdf – Google ไดรฟ์

11. คู่มือการวิจัยและพัฒนา.pdf – Google ไดรฟ์

12. คู่มือการพัฒนาบุคลากร.pdf – Google ไดรฟ์

13. คู่มือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสท.).pdf – Google ไดรฟ์

14.  คุู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (กค.).pdf – Google ไดรฟ์

แนวทางการดำเนินการเสริมสร้างความโปร่งใส่ในการดำเนินการภาครัฐ

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการดำเนินงาน

 

 

(Visited 41 times, 1 visits today)