การจัดการเรื่องร้องเรียน

  ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมอบหมายความรับผิดชอบระบบจัดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

(Visited 54 times, 1 visits today)