กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 )

  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)

  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

       พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562)

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชกฤษฎีกา

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

       พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง

  กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545

         กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546)

         กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546)

         กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547)

         กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2548)

         กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2550)

         กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552)

         กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556)

  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พ.ศ. 2553

บันทึกข้อความสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนฯ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 5/2559

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

  คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

กฎหมายอื่น ๆ ที่ควรรู้

 รวมกฎหมายยาเสพติด 2563

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(Visited 26 times, 1 visits today)