โครงสร้างบุคคลากร

นายราเชนทร์ หนุนแปง

พัฒนาการอำเภอดอยเต่า

นายเพียว อรัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแอ่น ตำบลบงตัน

นางนิตยา ปัญญามี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าเดื่อ ตำบลมืดกา

นางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอยเต่า ตำบลโปงทุ่ง

(Visited 603 times, 1 visits today)