โครงสร้างบุคคลากร

นายธาดา ธีระวาทิน

พัฒนาการอำเภอดอยเต่า

นายเพียว อรัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแอ่น ตำบลบงตัน

นางนิตยา ปัญญามี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าเดื่อ ตำบลมืดกา

นางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอยเต่า ตำบลโปงทุ่ง

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 516 times, 5 visits today)