โครงสร้างบุคคลากร

นายราเชนทร์ หนุนแปง

พัฒนาการอำเภอดอยเต่า

นางนิตยา ปัญญามี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแอ่น ตำบลบงตัน

นางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอยเต่า ตำบลโปงทุ่ง

นางสาวอรวรรณ สุนันต๊ะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าเดือ ตำบลมืดกา

(Visited 812 times, 1 visits today)