พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยม ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน

พช.ดอยเต่า
ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยม ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน
****************************
วันที่ 5 สิงหาคม 2565
****************************
นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอสารภี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP “กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว” ณ ศูนย์ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
**********************
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

(Visited 30 times, 1 visits today)