ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 8/2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 8/2565
****************************
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
****************************
นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2565
ในการนี้ นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอสารภี รักษาราชการแทนอำเภอดอยเต่า เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง มีการชี้แจงข้อราชการดังนี้
1.รายงานความคืบหน้า การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า
2.โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง130ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย
3.การจัดกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
4.การขับเคลื่อนงานจิตอาสา ภาคประชาชน ระดับพื้นที่ของอำเภอดอยเต่า
**********************
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

(Visited 7 times, 1 visits today)