อบรมโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 น. นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่ามอบหมายให้ น.ส.ชไมพร พัฒนเมธาดา และ น.ส. ฐิติวรดา ตั๋นติ๊บ นพร.อำเภอดอยเต่า เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องวีระวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(Visited 64 times, 1 visits today)