พช.ดอยเต่าส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ประชาชน

🖋วันที่ 10 มิถุนายน 2564
🖇นายราเชนทร์หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ มอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า
🌴โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ชนิด ประกอบด้วย 1.พยูง 2.ทองจันทร์เทศ
3.ขนุน และ 4.กล้าแฝก รวมทั้งหมดจำนวน 60,000 กล้า เพื่อเป็นการสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

(Visited 38 times, 1 visits today)