โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานระดับจังหวัด เดินทางมายังบ้านดอยหลวง ม.4 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยนำงานในภารกิจของหน่วยงาน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เส้นทางทุรกันดาร ข้ามทะเลสาบดอยเต่า โดยใช้แพยนต์ข้ามฝั่ง เที่ยวละ 1 คัน  ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น   การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ข้ามเขาลงห้วย เส้นทางบางช่วงเป็นทางโค้งหักศอก และมีความลาดชันมาก  ชาวบ้านในพื้นที่ ตั้งชื่อบริเวณดังกล่าวว่า “ หลิ่งหมาก๊าน “ การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอดอยเต่า ถึงบ้านดอยหลวง ม.4 ต.มืดกา ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า ได้นำหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หน่วยงานในพื้นที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอดอยเต่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน บ้านดอยหลวง ม.4 และบ้านดอยแก้ว ม.5 ต.มืดกา จำนวนประมาณ 600 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยือน และมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  การมอบพันธุ์ปลาให้ทุกตำบล  และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจน  ตลอดจนมีการประชุมรับทราบ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และตรวจดู ถังน้ำยักษ์ บ้านดอยหลวง ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นถังแรกของหมู่บ้าน เพื่อกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ภายในหมู่บ้าน ในการนี้นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน   พร้อมกับนายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน

(Visited 42 times, 1 visits today)