อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการนี้นายธาดา  ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินการจัดประชุมและบรรยาย การเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหารจัดการกองทุน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันวิเคราะห์ สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน หาแนวทางแก้ไขและการป้องกันปัญหายาเสพติด  ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอดอยเต่า  โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดอยเต่า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 78 times, 1 visits today)