อำเภอดอยเต่า โดยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาและปรับสภาพความเป็นอยู่ให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้ น.ส.วรางคนา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/กิ่งกาชาดอำเภอดอยเต่า ร่วมกับ ผกก.สภ.แม่กา , นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนสาธารณสุขอ.ดอยเต่า , ที่ดินอ.ดอยเต่า , ผอ.และจนท.รพ.สต.ทุกแห่ง ,  รองนายกอบต.โปงทุ่ง , เจ้าหน้าที่อบต.โปงทุ่งทุกฝ่าย , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ.ดอยเต่า , ครูกศน.ต.โปงทุ่ง , จนท.ตร.สภ.แม่กา , กลุ่มสตรีอำเภอดอยเต่า , สมาชิก อส.อ.ดอยเต่าที่ 18 , ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านกองวะ , อสม.บ้านกองวะ  และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 60 คน ร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาและปรับสภาพความเป็นอยู่ให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญา ราย น.ส.กิ่งแก้ว ญารังสี ราษฎรบ้านกองวะ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดภายในบ้าน และตัดแต่งต้นไม้หญ้ารวมทั้งเก็บเศษขยะ เศษแก้วรอบบริเวณบ้าน หลังจากนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมกันหารือการปรับปรุงบ้านและรั้วบ้านของ น.ส.กิ่งแก้ว ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม

(Visited 73 times, 1 visits today)