ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปี 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า เพื่อ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 และงานภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า

ที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 และงานภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า

(Visited 51 times, 1 visits today)