ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานทำพิธีเปิดป้ายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.09 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานทำพิธีเปิดป้ายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า กล่าวรายงาน มีส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ผู้นํากลุ่ม องค์กรเครือข่าย และพี่น้องประชาชนจิตอาสา รวม 300 คน ร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการฯ ด้วยการน้อมนำการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี และเป็นรากฐานสำคัญการของการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีด้วยการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง” ซึ่งดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 418 times, 1 visits today)