อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล พันธ [...]

อ่านต่อ

อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทุนชุมชนและการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายธาดา ธีระวาท [...]

อ่านต่อ