นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” อำเภอดอยเต่า

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำงานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา นำไปวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาทางแก้ไข โดยมี ว่าที่ ร.ต. บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า กล่าวต้อนรับ และนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ในการนี้มีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ดังนี้ 1. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท และส่วนราชการอำเภอดอยเต่าร่วมสมทบอีก 2 ทุน 2,000 บาท 2. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เวลา 11.30 น. เข้าตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  โดยนายจันทร์คำ ปู่เป็ด ประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มฯ

(Visited 240 times, 1 visits today)