สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมตามโครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    กิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ณ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 36 times, 1 visits today)