อำเภอดอยเต่าดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่ง

“อำเภอดอยเต่าดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนและไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดย นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และทีมงานพัฒนาชุมชนร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  แนะนำและฝึกปฏิบัติการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกับการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้ชุมชน ณ ศาลากลางบ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 106 times, 1 visits today)