สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินโครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินโครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดย นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และทีมงานพัฒนาชุมชนร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ค้นหาองค์ความรู้ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ณ ศาลากลางบ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 54 times, 1 visits today)