อำเภอดอยเต่า ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่”บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ในการนี้ นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า ได้ชี้แจงโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่ ราษฎร ผู้นำ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบ้านแม่บวนใต้ เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ และมอบหมายบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ได้แก่นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางนิตยา  ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมงานบริการประชาชน ให้คำปรึกษาด้านงานพัฒนาชุมชน และได้ทำกิจกรรมด้านการลดรายจ่าย สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน บริการแก่ราษฎรผู้มาร่วมรับบริการ ณ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 202 times, 1 visits today)