นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ระดับอำเภอ อำเภอดอยเต่า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ระดับอำเภอ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 โดย นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า เป็นผู้นำเสนอข้อมูลฯ ต่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า ชั้น 2 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 62 times, 1 visits today)