ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

25 เมษายน 2561 นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ณ บ้านหนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

(Visited 88 times, 1 visits today)