อำเภอดอยเต่า จัดงานเนื่องในวันสตรีสากล

 

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล อำเภอดอยเต่า ประจำปี 2561 โดยนางจริยา ธิยานันท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี

อำเภอดอยเต่า ได้กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์

การจัดงานครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การรวมพลังสตรีเดินขบวนรณรงค์ในเรื่องต่างๆ การประกวดร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงของสตรี การฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมการเพาะเห็ด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำสตรีดีเด่น

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า บรรยายให้ความรู้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  อปท.  ตัวแทนสตรีจำนวน 250 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 32 times, 1 visits today)