อำเภอดอยเต่า ประชุมฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า  เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 4/2561 ในการนี้ นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า  เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุนชน และงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

และ เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น2

(Visited 15 times, 1 visits today)