อำเภอดอยเต่า ประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้ นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) ในการนี้ นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมทีมงานชุดปฏิบัติการตำบล  เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงข้อราชการฯ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

3 เมษายน 2561

(Visited 53 times, 1 visits today)