นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561

โดย ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรฯ ให้การต้อนรับ

ณ บ้านสันป่าดำ ม.6 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.

(Visited 54 times, 1 visits today)