อ.ดอยเต่า จัดประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ

นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่    เป็นประธานการประชุม   กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 3/2561 ในการนี้ นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า  เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุนชน และงานสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

(Visited 233 times, 1 visits today)