อำเภอดอยเต่า ดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 26 times, 1 visits today)