การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of Lief)

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of Lief) โดยนายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอดอยเต่า นำทีมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมระดับตำบล และเพื่อขยายผลระดับหมู่บ้านต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์อำเภอดอยเต่า วันที่ 7 กันยายน 2560
(Visited 28 times, 1 visits today)