งานสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง

นายปวีณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง ครั้งที่15

ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมบ้านหล่ายแก้ว ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

มีกิจกรรมการสาธิตการทอผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยง การแสดงฟ้อนฯ  การแสดงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงการออกบุธจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ

วันที่ 9 เมษายน 2560

(Visited 129 times, 1 visits today)