นายพิเชิด โปธิมา

พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด Tel.0818202306

นายสมาน ชมถิ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลสันปูเลย Tel. 095-6836941

นางสาวทิพย์วรรณ ไทยวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสำราญราษฎร์ , ตำบลแม่คือ ตำบลตลาดใหญ่ Tel. 0882603299

นางสาวภาวิณี ศรีรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่ฮ้อยเงิน , ตำบลป่าเมี่ยง Tel. 081-0261006

นางนิตยา ธีรวัชโรภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเชิงดอย Tel. 0817230549

นางสาววันใหม่ สรรพศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าลาน , ตำบลสง่าบ้าน , ตำบลตลาดขวัญ
Tel. 087-7881125

นายคมชาญ จันทรังสิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลวงเหนือ ตำบลแม่โป่ง
Tel. 0973597824

นายเผชิญ กลีบเมฆ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลป่าป้อง , ตำบลเทพเสด็จ Tel. 0817711475

(Visited 1,301 times, 1 visits today)