"ดอยสะเก็ด" มีประวัติเก่าแก่อันยาวนาน และแตกต่างไปกว่าประวัติของอำเภออื่น ๆ เพราะเกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศ พุทธประวัติ และตำนานความเชื่อของคนโบราณ ดังนี้ "ดอยสะเด็น" เป็นคำหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่ออำเภอดอยสะเก็ด ที่คนโบราณเรียกตามลักษณะของภูมิประเทศที่ตั้งของอำเภอตามที่ตามองเห็น เพราะอำเภอดอยสะเก็ดมีภูเขา(ดอย) ลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่เพียงลูกเดียวไกลกว่าเทือกเขาอื่น ๆ (สะเด็น) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดดอยสะเก็ด ในปัจจุบัน และศูนย์กลางของอำเภอดอยสะเก็ดก็ได้ตั้งอยู่เชิงภูเขานี้ "ดอยเส้นเกศ" และ "ดอยสระเกล็ด" เป็นอีกคำหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่ออำเภอดอยสะเก็ดที่เป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา สรุปได้ดังนี้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงปาฏิหาริย์ปรากฏเป็นกายทิพย์ ณ ดอยแห่งนี้ แล้วทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีสว่างเจิดจ้าไปทั่ว พญานาคคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในหนองบัว บังเกิดความเลื่อมใส จึงได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มและหญิงสาว พร้อมนำดอกบัวไปถวาย พระพุทธองค์จึง แสดงธรรมโปรด และได้ประทานเส้นพระเกศาแก่พญานาคแปลงคู่นั้น เพื่อเก็บไว้บูชา พญานาคได้สร้างเจดีย์ประดิษฐานเส้นพระเกศาไว้บนภูเขาลูกนี้ และเรียกภูเขาลูกนี้ว่า "ดอยเส้นเกศ" ต่อมาคำว่าดอยเส้นเกศได้เรียกเสียงเพี้ยนเป็นคำว่า ดอยสะเก็ด และอีกตำนานหนึ่งที่เกี่ยวกับกัน กล่าวว่า พญานาคดังข้างต้นได้มีการลอกคราบหรือทำความสะอาดตัวอยู่บนภูเขา มีผู้พบเห็นจึงได้เรียกภูเขาลูกนี้ว่า "ดอยสระเกล็ด" คำว่า "สระ" มีความหมายว่า ไซ้ หรือทำความสะอาด ส่วนคำว่า "เก็ด" หมายถึง เกล็ดพญานาคนั่นเอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ
และ 5 กิ่งอำเภอ คือ
อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ
อำเภอเทิง อำเภอพาน
อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน
อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย
อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงชัย
อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่น กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง
กิ่งอำเภอขุนตาล กิ่งอำเภอแม่ลาว
กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กิ่งอำเภอดอยหลวง

นึกถึงการมาเที่ยวรับลมหนาว อากาศเย็นของภาคเหนือ เชียงราย คือ อีกหนึ่งจังหวัดฮอตที่หลายคนมักนึกถึง ในอันดับต้น ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาเขาสูงยาว ทอดยาว ทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาว เชียงรายยังคงมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และดอกไม้เหมืองหนาวที่ งดงาม นอกจากนี้เชียงรายยังถือว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศิลป์ที่รวมผลงานชิ้นเอกของเหล่าศิลปินแห่งชาติที่หา ชมได้ยาก สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงรายก็มีมากมายให้เลือก แล้วถ้าเรามาถึงที่นี่จะแวะไปเที่ยวที่ไหน ได้บ้าง มาชมกันคะ

(Visited 3,114 times, 3 visits today)