พช.ดอยสะเก็ด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563  นายพิเชิด  โปธิมา พัฒนาการอำเภอเวียงแก่น รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วย  นางนิตยา   ธีรวัชโรภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยสะเก็ดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 5/2563  โดยมี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานการประชุม    มีวาระในการประชุม ดังนี้

1)การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ. 2564

2)โครงการที่เสนอขอรับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

3)การกำหนดแผนติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

///ทีมมดส้มน้อยดอยสะเก็ด รายงาน//

(Visited 19 times, 1 visits today)