สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

นางปานทิพย์ ศรีรัตน์

พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน