โครงสร้างบุคลากร

นายกรณิศ กุสาวดี

พัฒนาการอำเภอดอยหลวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสัณหพงศ์ สร้อยเสพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางชลธิชา สุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.ศศิประภา นันไชย

อาสาพัฒนา

น.ส.ธัญญาลักษณ์ กันทัน

ผู้ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 526 times, 1 visits today)