ติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอดอยหลวง

เข้าชม 5 ครั้ง

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าคณะทำงานชุดที่ 3 มิติด้านรายได้ ดำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอดอยหลวง โดยมีนายประพันธ์  สุริวงค์ นายอำเภอดอยหลวง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. เวลา 09.00 น. ร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอดอยหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
2. เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอดอยหลวง ณ บ้านห้วยไร่ ม.1 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

(Visited 5 times, 1 visits today)